OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí při nákupu v internetovém obchodě www.chciobraz.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.chciobraz.cz je:
Marek Vichta
Zahradní 259
391 37 Chotoviny
IČ: 72159561
DIČ: CZ7806181724

Živnostenský list vydal živnostenský úřad městského úřadu v Táboře.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 2. Prodávající / dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující / spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Uzavření kupní smlouvy - není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o smlouvě

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 3. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.chciobraz.cz, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV. Cena zboží

Ceny jsou vyhlášeny na dobu neurčitou a jsou konečné. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

V. Způsob doručení

Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu prostřednictvím České pošty jako Obchodní balík, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. Veškeré zboží je důkladně zabaleno do izolačních fólií a kartonových obalů.

VI. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla do 7 pracovních dnů, maximálně však do 30 dnů od potvrzení objednávky internetového obchodu www.chciobraz.cz, nestanoví-li prodávající v potvrzení objednávky jinou lhůtu. Obraz se považuje za doručený dodáním na doručovací adresu uvedenou v objednávce.

VII. Náklady na doručení

K ceně zboží je účtováno poštovné. Balné je v ceně. Částky za poštovné jsou v závislosti na hmotnosti zásilky účtovány takto:
- 120 Kč - platba zboží předem na bankovní účet
- 160 Kč - platba zboží na dobírku
V případě, že dojde k vrácení odeslané zásilky (nepřevzetí zásilky zákazníkem) a zákazník požádá o jeho opětovné zaslání, bude účtován paušální poplatek ve výši 200 Kč.

VIII. Kontrola zásilky

Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. Kupující je v každém případě povinen, bez zbytečných odkladů, zkontrolovat obsah zásilky, zda není nějak poškozen. V případě poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce (kurýra, zaměstnance České pošty, který zásilku kupujícímu předával) a vyhotovit s ním do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. V případě zjevného poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. (Možnost sepsání protokolu o poškození u České pošty je do dvou pracovních dní.) O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele pro zjednání nápravy.

IX. Způsoby platby

 1. Dobírkou - hotově při převzetí zboží od dopravce (České pošty).
 2. Bankovním převodem na účet - při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.
 3. Při osobním odběru (po předchozí domluvě) - zaplacení částky v hotovosti prodejci.

X. Odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že zboží je upraveno dle přání kupujícího, tzv. děláno na míru, není kupující oprávněn, v souladu s ustanovením § 53 Občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy a vrátit prodávajícímu objednané zboží.

XI. Nepřevzetí zboží

Pokud si zákazník nevyzvedne anebo odmítne převzít zásilku pro něho určenou, je povinen uhradit náklady spojené s expedicí zboží a v případě, že bylo vyrobeno dle požadavku zákazníka také storno poplatek ve výši 40 % z ceny zboží bez DPH  jako náhradu škody, která firmě vznikla tím, že objednané a nepřevzaté zboží bylo vyrobeno dle požadavku zákazníka, a také jako kompenzace za čas strávený přípravou zásilky k expedici. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené storno poplatky a manipulační poplatky), budou postoupeny  k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení, případně řešeny soudní cestou.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Záruční doba

Pro kupujícího činí záruční doba u spotřebního zboží 24 měsíců, pokud není uvedena delší.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

II. Reklamace

V případě vady zboží v záruční době, která není způsobená běžným opotřebením nebo nevhodným používáním spotřebitele, má kupující právo na reklamaci zboží. Pro reklamaci zboží je kupující povinen kontaktovat prodávajícího na adrese uvedené v kontaktech nebo na emailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Na základě kontaktu prodejce bude kupující informován o dalším postupu, zejména adresy, kam kupující zašle vadné zboží. Reklamace bude prodávajícím vyřízena do 30 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. O postupu a způsobu vyřešení reklamace bude kupující informován prodávajícím telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Pro účely reklamace zboží je třeba doložit: - označení reklamovaného zboží
- důvod reklamace
- termín nákupu
Nakupující je povinen spolu s vadným výrobkem prodejci doručit fakturu, kterou obdržel společně se zbožím při nákupu.

V případě výroby obrazu z vlastní poskytnuté fotografie, ilustrace či grafiky nelze uplatnit reklamaci v případě, že kupující poskytl zhotoviteli nekvalitní předlohu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v souladu s předpisy České republiky. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají platnosti dnem 1. listopadu 2011. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Obsah webu je chráněn autorským zákonem, je protiprávní obsah webu kopírovat, tisknout a jakýmkoliv jiným způsobem publikovat bez předchozího písemného souhlasu.

Dárkové poukazy

Dárkové poukázy

Objednávejte zde

Sledujte nás táké na:

Facebook Twitter

Rychlý kontakt

chciobraz.cz
Chýnovská 24
Tábor - Měšice

Info-linka: +420 608 445699
E-mail: info@chciobraz.cz

Napište nám